Vad innebär certifieringen?

Certifiering av företag inom Pumpserviceföretagen innebär följande:

1. Kompetens
För certifiering krävs minst en diplomerad tekniker per verksamhetsort där pumpservice bedrivs. Pumpserviceföretagen har ett utbildningsprogram med syfte att diplomera servicetekniker. Se bilaga Krav för diplomering av pumpservicetekniker. I programmet ingår även kurser för att bibehålla och höja kompetensen.

Certifierat företag som utför elinstallationsarbete ansvarar för att vara registrerad eller alternativt använda underleverantör som är registrerad hos Elsäkerhetsverket

Certifierat företag som utför övriga arbeten så som heta arbeten, arbete på väg, avloppsarbete, ansvarar för att tekniker som utför arbetet har därför nödvändiga kunskaper, certifikat och tillstånd.

Medarbetare vid certifierat företag skall kunna legitimera sig genom ID06 eller SSG Access.

2. Kvalitets, miljö och arbetsmiljö
Certifierat företag skall inneha kvalitets- och miljöpolicy och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket exempelvis innebär att:
Företaget har god kännedom om arbetsmiljölagstiftning för förekommande arbetsmoment i verksamheten, t.ex. BAS U/P
Företaget har rutiner för riskbedömning.

3. Lagar och Krav
Certifierade företag skall kunna uppvisa godkännande för F-skatt, momsregistrering och aktuellt registreringsbevis. I samband med certifiering intygas av firmatecknare att gällande lagar och regler följs.

4. Försäkring
Försäkring är viktig både för den egna verksamheten och för beställarens trygghet. Certifierat företag skall därför ha försäkring i den omfattning som krävs för den verksamhet som bedrivs. Ansvarsförsäkring är obligatorisk.

5. Kundlöfte
Certifierade företag skall
verka för sund konkurrens. Det innebär att ta avstånd från otillbörlig påverkan, mutor och prissamverkan.
verka för korrekta affärsrelationer. Det innebär att eftersträva tydliga avtal.
motverka alla former av diskriminering.
ha god kännedom och tillämpa gällande allmänna leveransbestämmelser.
följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

6. Certifiering, formalia
Certifierat företag ska varje år intyga att kraven för certifiering är uppfyllda.

Certifiering av företag upphör om:
Diplomerad tekniker saknas på någon av bolagets verksamhetsorter, längre än 6 månader. Styrelsen kan bevilja dispens för längre tid.
Företaget vid genomfört stickprov inte uppfyller kraven på certifiering och rättelse ej sker inom 6 månader. Styrelsen har rätt att besluta om stickprov.
Företaget trots påminnelse inte inkommer med begärda uppgifter till kansliet.
Certifierat företag ska varje år under kvartal 4 intyga att kraven för certifiering är uppfyllda för att bibehålla certifieringen under påföljande år. Om intyg ej lämnas under Q4 så upphör certifieringen. Vill företaget ansöka om certifiering senare skall fullständig ansökan skickas in och godkännas av styrelsen. Ansökningsavgift ska då erläggas.

Ladda ner blanketten (Obs! denna blankett ska företaget före den sista december varje år fylla i och skicka till kansliet) – Krav certifiering av företag